The 5th National Conference on Information Technology
IT Competency towards AEC Competency
26-27 กุมภาพันธ์ 2556

NCIT 2013

การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 5

การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (national conference on information technology: NCIT) เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสถาบันการศึกษาที่ดำเนิน การเรียน การสอนหลักสูตรทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ 15 สถาบัน ดังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยการประชุม NCIT ได้ถูกกำหนดให้มีการจัดขึ้นเป็น ประจำทุกปี และในปี 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการ ประชุม NCIT มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในประเทศให้แพร่หลาย

การจัดประชุมวิชาการระดับประเทศ NCIT2013 เพื่อให้เป็นเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน ต่างๆ รวมทั้งนักวิชาการและนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนางานวิชาการร่วมกันอันจะทำให้เกิดเครือข่ายวิชาการ ที่กว้างขวางและเข้มแข็งมากขึ้น